Ngày 9 với ngày 11 ta bận thi nên tuần này sẽ không post truyện nhan mọi người.

Thanks

Advertisements